باز از  دیار ما

 باز از دیارما به سفر رفت یار ما

                                 ای دل دگر به هیچ نیرزد دیار ما

سرمست و شاد رفت و خدا باد همرهش

                                  رحمی نکرد بر غم ما بر خمار ما

اورفت و صبر رفت و تحمل تمام شد

                                از هم گسست سلسله اختیار ما

گفت از تو یاد کنم،اما وفا نکرد

                                 یادش بخیر یار فراموشکار ما