بی تو بی فایده و بی هیجان است جـهان
مثل یک پنجره که منظره اش دیوار است...

محمد_شیخی