رنگ داغم گشته پنهان در کلام
من همان خاکم که خیس از آتشت
تو نه از آتش ، دلیل آتشی…

(علیرضا قربانی)