در هجوم بی کسی
با آن همه دلواپسی
وسعت تنهایی دل را دو چندان کرد و رفت...!