بی قرار هیچ قراری نبوده ام
مگر
قراری که با تو داشتم
و هرگز نیامدی....!