نکند فکر کنی
در دل من یاد تو نیست...

گوش کن "نبض_دلم"
زمزمه اش با تو یکیست...

جز من اگرت عاشق و شیداست،بگو
ور میل دلت به جانب ماست،بگو

ور هیچ مرا در دل_تو جاست،بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو!!!...

مــــــولانــــا