دلــم بیـــاد کسـی مـی تپــــد ، بیـــا ای دوســت
بـــیا کـه مـن بـه تـــو ، بیـش از همیشـه محتـاجـم

"فاضل نظری"