از عین علی عیون ما بینا شد

وز لام علی لسان ما گویا شد

در یای علی نور خدا می‌بینم

زان نور محمد و علی پیدا شد