در سرم از عشقت این سودا خوش است :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)