آوای درونم سوت و کور گشته

اینست که تمام شعرهایم

کر و لال به دنیا می آیند!