بر بی کسی من نگر و :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)