بدل صد بارگفتم راه کویش را بسرپویم

همان چون وقت رفتن شد زسرنشناختم پا را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

ندیدم جان کس بیوصل جانان دربدن ماند

بعهد عشق من آموخت هجران این مدارا را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

از بس که ناشایسته ام لعل لب پر اشوه اش

با دیگری گوید سخن کزمن برد آرام را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

وقت مردن مژدۀ دیدار می باید مرا

چارۀجان کندن دشوار می باید مرا

                        « عاشق اصفهانی »

********************

از دیده ام خیال رخت برده خواب را

امشب دگر چه چاره کنم اضطراب را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

دردم نه همین است که بستند پرم را

ترسم نرسانند به گلشن خبرم را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

آمدم کز تو ستانم دل نافرمان را

دیدمت روی و به فرمان تو کردم جان را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

گر دیست زمن باقی و ترسم که تو از ناز

تا باز کنی چشم نیابی اثرم را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

خدا زان مه بگیرد داد ما را

که نشنید از جفا فریاد ما را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

مپرس حالت من در فراغ یار امشب

به لب رسیده مرا جان در انتظارامشب

                        « عاشق اصفهانی »

********************

عکس رخت نمی رود از دیده ام برون

رویت اگر چه گه به نظر هست و گاه نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

هست بس حیرتم از این دل بیمار ضعیف

که چه سان بار غم عشق تو تنها بر داشت

                        « عاشق اصفهانی »

********************

کسی که شرح غم من کند به یارم نیست

به غیر ناله که آن هم به فکر کارم نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

از حسرت مرغی که جدا مانده زگلشن

آگه نشدم تا نشکستند پرم را

                        « عاشق اصفهانی »

********************

خیال روی توام شعله می کشد بر سر

اگر چو شمع بسوزم عجب مدار امشب

                        « عاشق اصفهانی »

********************

طبیب من که به بالین من ز رحم آمد

چگونه دید مرا و دمی چرا ننشست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

ز شعله مانع پروانه می شود فانوس

هلاک روی تو گردم که در نقاب سوخت

                        « عاشق اصفهانی »

********************

آنکه او را در دل بی تاقت من منزل ست

جای در دل دارد و از حالت دل غافل ست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

ای مرغ دل به گوشۀ دام و قفس بساز

پرواز باغ قسمت بال و پر تو نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

کاش بر جان دادنم از دور افکندی نظر

آنقدر فرصت که آید بر سرم صیاد نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

گفتی خوش آنکه نعش تو از کوی ما برند

دانسته ای مگر که مرا اختیار نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

به مجلس آمدی و اولین نگاه دریغ

شناختی که مرا طاقت نگاه تو نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

امروز که ما را به غم هجر تو کار است

چیزی که نماندست به دل صبر و قرار است

                        « عاشق اصفهانی »

********************

قاصد رسید و مژده وصلم رساند و رفت

در راه انتظار به خاکم نشاند و رفت

                        « عاشق اصفهانی »

********************

به من مگو که چرا دیده ات پر از خونست

نگاه کن به رخ آن مه و ببین چونست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

گره از زلف خود بگشا که مرغ دل شود رامت

مع بادا جان من یارب فدای حلقۀ دامت

                        « عاشق اصفهانی »

********************

همجا قصۀ دیوانگی مجنونست

هیچ کس را خبری نیست که لیلی چونست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

خیال روی تو افروخت آتشی به دل من

که می کند به من و جان و هر چه هست سر آید

                        « عاشق اصفهانی »

********************

نشان بوسه ات از برگ یاسمین پیداست

به بزم غیر به سر می بری چنین پیداست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

جز لعل لبش چارۀ بیماری دل نیست

افسوس که در فکر پرستاری دل نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

ز اشک سرخ دمی چشم بر نمی دارم

چرا که از دل گمگشنه ام همی پیداست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

غیر از تو جفا جو که مرا دشمن جانی

کس نیست که او را سر دلداری دل نیست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

گویند صبر کن که بگیرد دلت قرار

صبر مگر مرا به دل بی قرار هست

                        « عاشق اصفهانی »

********************

طبیب من که خبر شد ز ناتوانی من

چه شد که بر سر بالین من قدم نگذاشت

                        « عاشق اصفهانی »

********************

بعد از وفات هم به مزارم نیامدی

جان دادنم ز حسرت دیدار بس نبود

                        « عاشق اصفهانی »

********************

کردم سراغ کوی تو بختم نشان نداد

گفتم رسم به وصل تو مرگم امان نداد

                        « عاشق اصفهانی »

********************

این مرغ پر شکسته که نامش دل من است

هرگز نشد به شاخ گلی آشیان کند

                        « عاشق اصفهانی »

********************

دشمن به حال من ز غمش گریه می کند

آن بی وفا بدوستیم بد گمان هنوز

                        « عاشق اصفهانی »

********************

دردا که پرم گشود صیاد

امروز که مانده ام ز پرواز

                        « عاشق اصفهانی »

********************

گفتم به پیش روی تو میرم به ناز گفت

خود کیست آنکه روی مرا دید و جان نداد

                        « عاشق اصفهانی »

********************

نمی گویم فراموشش مکن گاهی به یاد آور

اسیری را که می دانی نخواهی رفت از یادش

                        « عاشق اصفهانی »

********************

خبری از دل گمگشته ندارم دانم

که به کوی تو سفر کرد و نیامد خبرش

                        « عاشق اصفهانی »

********************

نویسیدای رفیقان بعد مردن بر مزار من

که اینست آن که دلدارش نیامد بر سر خاکش

                        « عاشق اصفهانی »

********************

تهمت عشق به پروانه مبندید اگر

اتش از سوز دل خویش نگیرد به پرش

                        « عاشق اصفهانی »

********************

فرصتی کو که کنم فکر پرستاری دل

اخر عمر منو اول بیماری دل

                        « عاشق اصفهانی »

********************

شب از خیالت در فقان ، روز از غمت در زاریم

دارم عجب روز و شبی ، آن خواب و این بیداریم

                        « عاشق اصفهانی »

********************

همه روی زمین را در غمت زا گریه تر کردم

غنیمت بود پیش از گریه هر خاکی به سر گردم

                        « عاشق اصفهانی »

********************

پروانه صفت دیده براو دوخته بودم

وقتی که خبردار شدم سوخته بودم

                        « عاشق اصفهانی »

********************

تو ای اشک روان ره سوی دلدارم نمی دانی

تو هم ای ناله فکر چارۀ کارم نمی دانی

                        « عاشق اصفهانی »

********************

گفتی که کی از فراق خواهی جان داد

ای بی خبر ازغم من ، امشب ، امشب

                        « عاشق اصفهانی »

********************

تا یار به دلبران جفا آموزد

من نیز به عاشقان وفا آموزم

                        « عاشق اصفهانی »

********************

به ذوق باغ اگردارند مرغان قفس غوغا

من ازیاد قفس دربوستان سرزیرپردارم

                        « عاشق اصفهانی »

********************

تماشا داشت درمحفل ،زبیم مدّعی امشب

نگاه دیردیریاروآه گاهگاه من

                        « عاشق اصفهانی »

********************

تمام عمربه گرد سرتومی گردم

به من اگربگذارند اختیارمرا

                        « عاشق اصفهانی »

********************

شکرخندی ، نگاه آشنائی ، گوشه چشمی

به یک چیزی بجزآخروفا را ازوفاداران

                        « عاشق اصفهانی »

********************

واقف نگشته بودم ازبیوفائی تو

تا روز رفتن جان یعنی جدائی تو

                        « عاشق اصفهانی »

********************

نه دربزمش مرا راه ونه پای رفتن ازکویش

زپا افتاده ی عشق ازنظرافتاده ی یارم

                        « عاشق اصفهانی »