عاشق خدایی هستم
که چه بخواهیم
چه نخواهیم
"دوستمان دارد"