ترس مــــن از مـــــــــردن 

و رفــــــــــتن به آن دنـــــــــــیا 

دیــــــــــدن دوبــــــــــاره آدم های 

این دنیــــــــــــــاست