اون کسی که پیش چشم یک جهان به رسالت تو تن میده منم