اشکیم که بی قرار عاشوراییم
عشقیم که از تبار عاشوراییم
موجیم خروشیم به دریای عطش
یاران طلایه دار عاشوراییم

***
دریای عطش لبان پر گوهر تو
گل زخم هزار خنجر و و حنجر تو
هنگام غروب بود می‌کرد طلوع
از مشرق نیزه آفتاب سر تو