از پشت تریبون دلم عشق چنین گفت

محبوب تو زیباست ،قشنگ است ملیح است

اعضای وجودم همه فریاد کشیدند

احسنت ! صحیح است ،صحیح است ،صحیح است