عاشق که باشی
مرگ اتفاق تازه ای نیست
مرگ مهمان هر روز توست
هر روز که می میری
انگار اصلا نمرده ای!
اصلا زنده نبوده ای!