میان مجلس ما صورتی همی تابد :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)