مگو راز دلت را :: احساس جاری (اشعار ناب و دوبیتی زیبای پارسی)