هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی ست
ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر