بگو به رکعت ِ چندم رسیده است نماز؟!
که با خیال ِ تو
مشغولم و
حواسم نیست

سجاد سامانی