آمدم یاد تو از دل به برونی فِکنم
دل برون گشت ولی یاد تو با ماست هنوز