عشق چه ارزشی دارد🌷
وقتی کسی را🌷
درست زمانی که🌷
بیشتر ازهمیشه به تو نیاز دارد🌷
رها کنی؟🌷