دلبر و یار من تویی رونق کار من تویی
باغ و بهار من تویی بهر تو بود بود من