در طالع من نیست که نزدیک تو باشم
می گویمت از دور دعا گر برسانند