با یاد خوشت خسبم
در خواب خوشت بینم
از خواب چو برخیزم
اول تو به یاد آیی