نیش نامرد از نیش عقرب بدتر است 🦂
پس بزن عقرب که دردش کمتر است🦂