من به هنگامه ی صبح ازتو تقدیر کنم🌷
آسمان را به دوچشمان تو تفسیر کنم
ونگاه خورشید چهره ات را گوید🌷
وصدای نفس بلبلکان
به صدای خوش الحان تو تعبیرکنم🌷
وچه زیبا و خوش آهنگ صدای نفست می آید💐
@ehsasjary