محشر از نام شما حقّا که محشر می شود🥀
بـاز  با  بـاز و کبوتر  با کبوتر می شود
میکند مادر اشاره شیعه با سر می رود🥀
وعده گاه ما  کنار حوض کوثر می شود

@ehsasjary