روزگاریست در این کوچه گرفتار توام 🥀
 
 با خبر باش که در حسرت دیدار تو ام
 
 گفته بودی که طبیب دل هر بیماری 🥀
 
پس طبیب دل من باش که بیمار تو ام
@ehsasjary