روح سحری، ناز دمیدن داری🥀
مثل غزلی تازه، شنیدن داری
ای قصهء روزهای من بودم و تو🥀
آنقدر ندیدمت که دیدن داری
@ehsasjary