در خواب چراغ تا سحر دستم بود 🥀

در خواب کلید هر چه در دستم بود

زیباتر از این خواب ندیدم خوابی🥀

بیدار شدم دست تو در دستم بود