بودنم را هیچ کس باور نداشت🥀
هیچکس کاری به کار من نداشت
بنویسید بعد مرگم روی سنگ🥀
با خطوطی نرم زیبا و قشنگ
آنکه خوابیده در این گور سرد🥀
بودنش را هیچ کس باور نکرد
@ehsasjary