سه درد آمد به جونم هر سه یکبار🥀
غریبی  و  اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره داره🥀
غم یارو غم یارو غم یار